COMPRESS-PROJEKTET FOR SMÅ- OG MELLEMSTORE VIRKSOMHEDER

Små og mellemstore virksomheder kan øge konkurrenceevnen gennem en mere grøn og ressourceeffektiv tilgang. Det har siden 2015 været målet at give virksomhedernes medarbejdere et bæredygtigt kompetenceløft og derved vækst til den enkelte virksomhed.

Covid-19
Det handler om virksomhedens behov specielt i forbindelse med COVID-19 hvor flere forskellige brancher er særlig hårdt ramt. Compress har stor fokus på at hjælpe med at løse problemstillinger som de umiddelbare konsekvenser og den store uvished om håndtering af blandt andet strategier, markedsadgang og leverandørforhold via Compress store portefølje. Virksomhederne kan have behov for at tilpasse eller udvikle sig i den efterfølgende fase af COVID-19.

Brexit
Små og mellemstore virksomheder i særlig risiko for at blive negativt berørt af Brexit, understøttes gennem projekt Compress. Virksomhederne understøttes i at planlægge og gennemføre den nødvendige omstilling, der skal sikre deres virksomheds konsolidering og adgang til nye markeder.

Branchemæssigt retter COMMIT sig mod virksomheder der er særligt udsat for negative Brexit konsekvenser. Det gælder bland andet fødevareindustrien, metalindustrien, tekstil og beklædningsindustrien. Disse virksomheder findes overalt i Danmark.

Compress kan ses som en opfølgning på regeringens diverse tiltag og anvender et fagligt samarbejde med andre projekter og aktører generelt. Projektet er meget fleksibelt og tilpasser sig behovene. Det kan være korte hurtige forløb eller mere langvarige. En virksomhed kan godt være med hele projektet periode og processen kan afbrydes og senere genoptages, hvis der f.eks. kommer en hasteordre på tværs.

Vækker det interesse, så tag de næste 3 skridt:

1. Kompetenceudvikling

Virkemidlerne i Compress er dialog, langsigtet og tæt støtte fra projektet, målrettet praksisnær kompetenceudvikling og sparring, der er sikre og gennemprøvede veje til effektivisering fastholdelse og vækst.

Compress gør det enkelt og omkostningslet for virksomheden at få tilrettelagt de rette aktiviteter, der er vejen til optimering gennem ressourceeffektivisering og bedre arbejdstilrettelæggelse:

 • Sikring af fuldt overblik over alle dele af virksomheden - tjek på alle virksomhedens data
 • Bedre orden gennem reduktion af spild, genanvendelse og mindre binding af kapital til lager mv.
 • Ny teknologi - optimal udnyttelse af digitalisering og automation
 • Forandringsledelse og medarbejderinddragelse
 • Styrket samarbejde, bedre kommunikation og større vidensdeling i virksomheden
 • Udvikling af passende agilitet, effektivisering og gentænkning af forretningsgrundlag
 • Bæredygtighed og CØ som element i en alternativ forretningsstrategi

Processen kaldes "Kompetencebaseret Vækst". Den indebærer at de fleste udfordringer, problemer og muligheder mødes med ny viden og nye kompetencer, der bringes i spil i undervisnings- og sparringssituationer tæt på praksis, hvor det lærte med det samme kan omsættes til resultater.

Læringen sker i virksomheden, på skolen eller med brug af blended learning (fysisk tilstedeværelse og online). Ud over de særligt individuelle tilrettelagte forløb i den enkelte virksomhed anvender Compress også de ordinære uddannelsessystemer såsom AMU, FVU, OBU og AU.

Dialogen og læringsformerne udfordrer virksomheden til at se kritisk på hvordan man håndterer og løser problemer samt udnytter fremtidens muligheder - i dag og i forbedret udgave i morgen.

Når der skal skabes forandring og udvikling er læringsvejen effektiv og skånsom. Men også krævende. Løsninger og fornyelser kommer ikke af sig selv; der er få kvik-fix, men modsat kan de fleste, medarbejdere såvel som ledere, ofte langt mere end de tror.

Der skal arbejdes aktivt og inddragende hos både ledelse og medarbejdere. Og gevinsten udebliver ikke, for de løsninger man er fælles om, skaber ejerskab og fremmer medansvarlighed og team-spirit.

2. Vilkår og udbytte

Som deltager i projektet får virksomheden dækket udgifterne til skræddersyning af uddannelse, rådgivning og sparring til effektiviserings- og omstillingsprocessen. Ydelserne er således omkostningslette.

"Modydelsen" er at virksomheden engagerer sig, inddrager medarbejderne og dokumenterer de arbejdstimer, som ledelse og medarbejdere anvender til aktiviteterne.

Udbyttet bliver konkret:

 • Ressourceeffektivisering
 • Optimering
 • Kompetenceløft og øget videndeling i virksomheden
 • Viden om og forudsætninger for at digitalisere og automatisere
 • Fortrolighed med fordelene ved bæredygtig produktion og grøn omstilling

I Compress virker vi i forbindelse med netværksdannelse hvor projektet tager udgangspunkt i de allerede eksisterende brancherelaterede og strategiske netværk, der eksisterer for virksomhedsledere/ejere og ansatte. Deltagerne vil blive bragt sammen i netværksinitiativer, der giver virksomhederne muligheder for at udveksle erfaringer, inspirere hinanden og (måske) indlede nye forretningssamarbejder.

MER (Monitorering, Evaluering og Revurdering) En forudsætning for at Compress kan bidrage til den enkelte virksomheds evne til at imødegå de negative effekter af Covid-19 og Brexit er, at tilførslen af viden og kompetencer sker som en integreret del af virksomhedens omstilling og udvikling, der kan sikre konsolidering.

Metoden giver mulighed for en løbende monitorering af processen og hyppig evaluering af de forskellige aktiviteter og den effekt der ? særlig på kort sigt - opnås herved. En systematik som virksomhederne i en eller anden form altid bør anvende, når den udsættes for forandringer som kræver reaktion, fornyelse og innovation.

3. Hvem kan deltage?

Som udgangspunkt kan I deltage, hvis virksomheden er en lille eller mellemstor virksomhed, det betyder at virksomheden

 • beskæftiger under 250 personer og
 • har en årlig omsætning på højst 50 mio. EUR og/eller
 • har en samlet årlig balance på højst 43 mio. EUR.

Fremgangsmåden

Det hele starter med et uforpligtende møde mellem virksomheden og den lokale projektleder/konsulent.

Ønsker virksomheden at gå videre, indgås aftale med projektet, så virksomheden kan parathedsvurderes. Gennem parathedsvurderingen sikres det at virksomheden har forudsætningerne for at få udbytte af de offentlige midler, som den får stillet til rådighed gennem projektet. Parathedskravet stilles af Erhvervsstyrelsen, der er bevillingsgiver.

At være parat handler i al enkelhed om at:

 • Virksomheden har solide forestillinger om sin aktuelle situation og fremtid - eller med et andet ord - at den arbejder på et strategisk grundlag
 • Virksomheden kan ressourceeffektiviseres, optimeres og omstilles - også med sigte på øget bæredygtighed
 • Virksomheden har et vækstpotentiale
 • Virksomheden kan og vil inddrage medarbejderne som et aktiv i optimeringsprocessen
 • Virksomheden har følgevirkning af COVID-19.

Parathedsvurderingen sker ved en struktureret dialog mellem virksomheden og projektledelsen, der typisk tager et par timer. Projektledelsen indstiller derefter til projektets forretningsudvalg, der ved positivt resultat godkender virksomhedens deltagelse.

Herefter udarbejder virksomheden og projektledelsen det konkrete udviklingsprojekt, der tildeles de nødvendige midler fra projektet og arbejdet sættes i gang.

Projektet kan enten være fuldt planlagt fra start som et komplet forløb eller kan udvikles trinvist.

Udgangspunktet og processen bygger som sagt på virksomhedens behov.