Compress-projektet for små- og mellemstore produktionsvirksomheder

100 små og mellemstore produktionsvirksomheder skal have øget konkurrenceevnen gennem mere grøn og ressourceeffektiv produktion. Det er målet med Compress / Compress Sjælland, et nyt nationalt initiativ, som skal give virksomhedernes medarbejdere et bæredygtigt kompetenceløft.

Det handler om virksomhedens behov. Projektet er meget fleksibelt og tilpasser sig behovene. Det kan være korte hurtige forløb eller mere langvarige. En virksomhed kan godt være med alle 4 år og processen kan afbrydes og senere genoptages, hvis der f.eks. kommer en hasteordre på tværs.

Vækker det interesse, så tag de næste 3 skridt:

1. Kompetenceudvikling

Virkemidlerne i Compress / Compress Sjælland er dialog, målrettet praksisnær kompetenceudvikling og sparring, der er sikre og gennemprøvede veje til effektivisering og vækst.

Compress / Compress Sjælland gør det enkelt og omkostningslet for virksomheden at få tilrettelagt de rette aktiviteter, der er vejen til produktionsoptimering gennem ressourceeffektivisering og bedre arbejdstilrettelæggelse:

 • Sikring af fuldt overblik over alle dele af produktionen – tjek på alle virksomhedens data
 • Bedre orden gennem reduktion af spild, genanvendelse og mindre binding af kapital til lager mv.
 • Ny teknologi – optimal udnyttelse af digitalisering og automation
 • Forandringsledelse og medarbejderinddragelse
 • Styrket samarbejde, bedre kommunikation og større vidensdeling i virksomheden

Processen kaldes "Kompetencebaseret Vækst". Den indebærer at de fleste udfordringer, problemer og muligheder mødes med ny viden og nye kompetencer, der bringes i spil i undervisnings- og sparringssituationer tæt på praksis, hvor det lærte med det samme kan omsættes til resultater.

Læringen sker i produktionen, på virksomheden, på skolen eller med brug af IT-baseret undervisning med hot-linestøtte, så godt som 24-7.

Dialogen og læringsformerne udfordrer virksomheden til at se kritisk på hvordan man håndterer produktionen, løser problemer og udnytter fremtidens muligheder - i dag og i forbedret udgave i morgen.

Når der skal skabes forandring og udvikling er læringsvejen effektiv og skånsom. Men også krævende. Løsninger og fornyelser kommer ikke af sig selv; der er få kvik-fix, men modsat kan de fleste, medarbejdere såvel som ledere, ofte langt mere end de tror.

Der skal arbejdes aktivt og inddragende hos både ledelse og medarbejdere. Og gevinsten udebliver ikke, for de løsninger man er fælles om, skaber ejerskab og fremmer medansvarlighed og team-spirit.

2. Vilkår og udbytte

Som deltager i projektet får virksomheden dækket udgifterne til skræddersyning af uddannelse, rådgivning og sparring til effektiviserings- og omstillingsprocessen. Ydelserne er således omkostningslette.

"Modydelsen" er at virksomheden engagerer sig, inddrager medarbejderne og dokumenterer de arbejdstimer, som ledelse og medarbejdere anvender til aktiviteterne.

Udbyttet bliver konkret:

 • Ressourceeffektivisering
 • Produktionsoptimering
 • Kompetenceløft og øget videndeling i virksomheden
 • Viden om og forudsætninger for at digitalisere og automatisere
 • Fortrolighed med fordelene ved bæredygtig produktion og grøn omstilling

3. Hvem kan deltage

Som udgangspunkt kan I deltage, hvis virksomheden er en lille eller mellemstor produktionsvirksomhed, det betyder at virksomheden

 • beskæftiger under 250 personer og
 • har en årlig omsætning på højst 50 mio. EUR og/eller
 • har en samlet årlig balance på højst 43 mio. EUR.

4. Fremgangsmåden

Det hele starter med et uforpligtende møde mellem virksomheden og den lokale projektleder/konsulent.

Ønsker virksomheden at gå videre, indgås aftale med projektet, så virksomheden kan parathedsvurderes. Gennem parathedsvurderingen sikres det at virksomheden har forudsætningerne for at få udbytte af de offentlige midler, som den får stillet til rådighed gennem projektet. Parathedskravet stilles af Erhvervsstyrelsen, der er bevillingsgiver.

At være parat handler i al enkelhed om at:

 • Virksomheden har solide forestillinger om sin aktuelle situation og fremtid – eller med et andet ord – at den arbejder på et strategisk grundlag
 • Virksomheden har en produktion der kan ressourceeffektiviseres, optimeres og omstilles – også med sigte på øget bæredygtighed
 • Virksomheden har et vækstpotentiale
 • Virksomheden kan og vil inddrage medarbejderne som et aktiv i optimeringsprocessen

Parathedsvurderingen sker ved en struktureret dialog mellem virksomheden og projektledelsen, der typisk tager et par timer. Projektledelsen indstiller derefter til projektets forretningsudvalg, der ved positivt resultat godkender virksomhedens deltagelse.

Herefter udarbejder virksomheden og projektledelsen det konkrete udviklingsprojekt, der tildeles de nødvendige midler fra projektet og arbejdet sættes i gang.

Projektet kan enten være fuldt planlagt fra start som et komplet forløb eller kan udvikles trinvist.

Udgangspunktet og processen bygger som sagt på virksomhedens behov.